Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Konference

Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže

11. června 2008
Praha 1, Novotného lávka 5

Jen na základě identifikace příčin úrazů dětí a jejich rizikového chování můžeme následkům úrazů a rizikového chování předcházet.
Nejúčinnější prevencí je od nejútlejšího věku učit děti a mládež seznamovat se s rizikem, naučit je správným návykům při práci a při každodenních činnostech, pomáhat jim uvědomovat si hodnotu svého zdraví a celkově je naučit své zdraví chránit a upevňovat. Podpora znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví se musí do budoucna stát neodmyslitelným prvkem vzdělávání a celoživotního učení. Výskyt psychického a fyzického násilí ve školách, na pracovištích, vzrůstající agresivita i brutalita kriminálních činů signalizují, že je třeba systematicky prosazovat prevenci, bezpečné a zdraví neohrožují chování a jednání již na školách.

Mladí lidé budou vstupovat na trh práce, do pracovního procesu a na konkrétní pracoviště s postoji a způsoby chování, které si osvojili v rodinách, školách, a na které jsou v běžném životě zvyklí.

Je třeba proto soustavně mapovat stav věci, získávat validní a spolehlivá data, výsledky publikovat, popularizovat, upozorňovat na problémy, mediálně prezentovat příklady “správné praxe“. Konference je jednou z platforem pro upozornění na závažnost problému, pro šíření informací, výměnu zkušeností i pro nacházení možných pozitivních způsobů řešení.

Program konference

Pořadatel konference:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Místo konání:
Český svaz vědeckotechnických společností,
Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 417.

Čas konání:
09:30 h – 16:30 h

Správce webu