Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a ve spolupráci s

Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů
(věková skupina do 16 let)

(Ne)bezpečný svět chemie

Soutěž (Ne)bezpečný svět chemie - 7.1. - 29.3.2019

o soutěži

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

7. ledna – 29. března 2019

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je podnítit děti a mládež k zamyšlení nad vlastnostmi, užitečností a škodlivostí chemických látek a motivovat je k bezpečnému chování a dodržování bezpečných pracovních postupů v zájmu předcházení úrazům a ztrát na životech.

ZADÁNÍ

Úkolem soutěžících je pokusit se obrazem vyjádřit:

  • jak správně skladovat chemické látky (na jakém místě, v jakých nádobách/obalech, za jakých tepelných a jiných podmínek, atd.);
  • co se v žádném případě v dětském věku nesmí, pokud jde o chemické látky (ideálně vůbec nepřijít do kontaktu s chemickou látkou, např. díky správnému/bezpečnému skladování mimo dosah dětí, v opačném případě nesahat na výrobek, nehrát si s ním atd.), ale naopak co je třeba udělat (upozornit dospělého na nehodu, nebezpečnou situaci nebo nesprávné/nebezpečné chování);
  • co by neměli dělat dospělí (nepřelévat/nepřendávat chemické látky z originálních obalů od výrobce do jiných nádob!!!, neodstraňovat, nepřelepovat nebo jinak zakrývat výstražné symboly nebezpečnosti na obalech od výrobce, nedovolovat dětem, aby se přibližovaly k chemickým výrobkům, sahaly na ně apod., pohybovaly se tam, kde se s chemickými látkami nebo výrobky pracuje nebo manipuluje, nepoužívali je jiným, než závazným či doporučeným způsobem uvedeným na obalu výrobku, chovali se jinak nebezpečně: kouřili, rozdělávali oheň, konzumovali potraviny, likvidovali je nedovoleným způsobem a tím ohrožovali sebe, jiné osoby, majetek nebo životní prostředí, atd.);
  • jak by se měli dospělí se chránit, tj., co je pro bezpečné, a tedy správné zacházení s chemickými látkami důležité (pomocí obrázku nebo obrázků vyjádřete pokyny k ochraně kůže před rizikem jako např.: noste ochranné rukavice, nedotýkejte se, používejte ochrannou roušku nebo brýle);
  • jiné příklady bezpečné práce a správného chování při zacházení s chemickými látkami v běžném životě (sledování výstražných symbolů nebezpečnosti na výrobcích, čtení instrukcí na štítcích na obalu od výrobce, s uvedením: varování, poučení o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení, např., větrání, použití ochranných prostředků, poučení o poskytnutí okamžité první pomoci); žáci ročníků, v nichž probíhá výuka chemie, mohou využít teoretických znalostí o chemii a o chemických látkách a přípravcích získaných při hodinách a informací o bezpečném zacházení s nimi ve školním prostředí (učebnách chemie, chem. laboratořích nebo jiných speciálních učebnách a prostorech) a výtvarně pojmout téma soutěže jako správnou (nebo naopak nesprávnou) praxi.

KRITÉRIA SOUTĚŽE

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 6-16 let. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích 6-10 let a 11-16 let.

Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU (Příloha 3), s jejímž vyplněním učitelé dětem jistě rádi poradí a pomohou.

Každá škola/dětský domov odešle max. 3 příspěvky z každé kategorie, tj. bude přijato celkem 6 soutěžních prací.

CENY PRO VÍTĚZE

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6 – 10 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada
II. kategorie
11 – 16 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada

Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, která se umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 29. březen 2019. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

Seznam přihlášených škol a dětských domovů

ZŚ a MŠ Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek
ZUŠ, Poděbradova 1027, 334 01 Přeštice
25. ZŠ, Chválenická 17, 326 00 Plzeň
ZŠ a MŠ Rosice 97, 538 34 Rosice
ZŠ, Masarykova 559, 403 17 Chabařovice
ZUŠ, Kostelní 428, 518 01 Dobruška
5. ZŠ, Moskevská 2929, 272 04 Kladno
ZŠ a MŠ, 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202
ZŠ A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
ZŠ a MŠ, Na Náměstí 29, 257 03 Jankov
ZŠ Sídliště 968, 258 01 Vlašim
ZŠ a MŠ Padělek 133, 592 42 Jimramov

DALŠÍ INFORMACE

Podrobné informace k organizaci a průběhu soutěže jsou dostupné v Příloze 1.

Jakékoliv další informace k organizaci soutěže i k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Horáčková, Tel.: 224 015 878, e-mail: horackova@vubp-praha.cz

Přílohy

Tisková zpráva

Správce webu