Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Uitel, potme s vmi!

eitelsk tm Vzkumnho stavu bezpenosti prce, v.v.i., si dovoluje podat vs o spoluprci pi een dlho kolu vzkumnho projektu Mediln a osvtov nstroje kultivace lidskch zdroj.

V rmci een tohoto projektu probhlo v loskm roce dotaznkov eten mezi ky a jednm z jeho vsledk bylo zjitn, e uitel je pro ky hlavn autoritou v pouen a pi zskvn novch poznatk, vznamnm lnkem kultivanho procesu utven sprvnch postoj a kvalitn hodnotov orientace.

Jednou z priorit Evropsk unie je, aby se podpora znalost o bezpenosti a ochran zdrav v budoucnu stala neodmyslitelnou soust vzdlvn na vech stupnch a celoivotnho uen. Stty EU povauj za dleit zaadit do vuky dt, k a student ve kolch a kolskch zazench zklady bezpenosti a ochrany zdrav pi prci zpsobem a formami odpovdajcmi vku a zamen koly, motivovat dti, aby si samy chrnily zdrav, pro vlastn preventivn innost nabdnout jako zdroj informac pro praktick ivot nabdnout zkuenosti z praxe. Tuto prioritu vyjdenou Nrodnm aknm programem bezpenosti a ochrany zdrav pi prci skutkov napluj koly v prv probhajc kurikulrn reform eskho kolstv. Nap. v Rmcovm programu pro zkladn vzdlvn se jako jeden z devti cl objevuje uit ky aktivn rozvjet a chrnit fyzick, duevn a sociln zdrav a bt za n odpovdn. V rmci zkladnho vzdlvn jsou tak u k utveny a rozvjeny klov kompetence, kter maj poskytnout spolehliv zklad veobecnho vzdln orientovanho zejmna na situace blzk ivotu a na praktick jednn. Mezi kompetence zsadn z pohledu ochrany zdrav kadho jedince pat kompetence, na jejich zklad bude k (a pozdji dospl jedinec) schopen vnmat, pijmat, rozvjet a chrnit hodnoty spojen se zdravm a bezpem. Pi vuce v rmci tematickho okruhu lovk a zdrav zskvaj ci zkladn pouen o zdrav a nemocech, o zdravotn prevenci i prvn pomoci a o bezpenm chovn v rznch ivotnch situacch, vetn mimodnch udlost, kter ohrouj zdrav jedinc i celch skupin obyvatel. Postupn si uvdomuj, jakou odpovdnost m kad lovk za sv zdrav a bezpenost i za zdrav jinch lid, a dochzej k poznn, e zdrav je nejcennj hodnota v ivot lovka.

Vzkumn stav bezpenosti prce, v.v.i., je pracovitm, kter se dlouhodob a systematicky zabv bezpenost a ochranou zdrav pi prci a pracovnch innostech a vchovou a vzdlvnm mnoha clovch skupin v tto oblasti. Z toho dvodu VBP, v.v.i., pivtal, kdy se zaaly pipravovat a ovovat Rmcov vzdlvac programy, kter zcela nov zahrnuly vchovu k ke zdrav a bezpenmu chovn, a postupn sleduje ponn jednotlivch kol (v souasn dob zkladnch kol) pi utven a rozvjen kompetenc k k ochran vlastnho zdrav a zdrav druhch, naplovn konkrtnch cl zkladnho vzdlvn a dosahovn oekvanch vstup. Zaleovn vchovy ke zdrav do vuky nen jen otzkou Rmcovho vzdlvacho programu pro zkladn vzdlvn, kolnch vzdlvacch program jednotlivch kol, uebnch pln a dalch zvaznch dokument, ale pedevm pstupu veden kol a uitel k vchovn-vzdlvacmu psoben na ky.

Uitel si pro vlastn potebu i pro ir vyuit vytvej praktick a didaktick materily, kter Vzkumn stav pedagogick v Praze zveejuje na webov strnce www.rvp.cz. Pomocnou ruku by kolm pi zajiovn vchovy k ke zdrav chtl podat tak VBP, v.v.i. Nkter zajmav informace a adu uitench materil k problematice vchovy k ke zdrav a k bezpenosti a ochran zdrav ve kolch mete u nyn najt na naem webu http://skoly.vubp.cz. Dalm zmrem VBP, v.v.i., je vytvoit nkolik sad didaktickch materil pro 1. i 2. stupe zkladnch kol, kter by bylo mon vyut v rmci vchovy ke zdrav v nkterch vyuovacch pedmtech. Od vs, uitel, bychom pi prci na didaktickch materilech, odpovdajcch tomuto zmru, uvtali vyplnn zde uvedenho dotaznku. Z vsledk tohoto dotaznkovho eten zskme adu daj, potebnch pro volbu nejoptimlnjho obsahu i formy didaktickch materil pro podporu vchovy k k ochran zdrav a k zskvn odpovdajcch personlnch, obanskch a pracovnch (innostnch) kompetenc.

Mgr. Alena Horkov, VBP, v.v.i.

Klov slova

koly, dti, ci, studenti, mlde, razy, ochrana zdrav, vzdlvn, bezpenost.

Termn vyplnn: nejpozdji do 29. 5. 2009

Dotaznky, prosme, vyplte:

nebo

  • si vytisknte Dotaznk pro uitele zkladnch kol (doc, 77 kB) a
    zalete faxem na slo: 224 210 494,
    pp. potou na adresu: Vzkumn stav bezpenosti prce, v.v.i., Jeruzalmsk 9, 116 52 Praha 1
Správce webu