Dotazník pro učitele základních škol

Své odpovědi označte v příslušném políčku nebo vypište slovy.

Otázka ANO NE
1. Je výchova k ochraně zdraví součástí některého vyučovacího předmětu, který vyučujete na 1. stupni ZŠ?
O jaký předmět nebo předměty se jedná?
2. Je výchova k ochraně zdraví součástí vyučovacího předmětu, který vyučujete na 2. stupni ZŠ?
O jaký předmět nebo předměty se jedná?
3. Jsou k problematice utváření kompetencí žáků k ochraně zdraví zpracovány metodické pokyny?
4. Využíváte metodický portál RVP http://www.rvp.cz/sekce/53, konkrétně pak jeho sekci pro základní vzdělávání http://www.rvp.cz/sekce/3?
5. Přispíváte do této sekce uvedeného portálu?
6. Využíváte jiný portál, prostředek nebo cestu?
V případě, že ano, jaký:
7. Pracujete při výchově žáků k ochraně zdraví s učebnicí/učebnicemi, které jsou pro daný vyučovací předmět schváleny nebo doporučeny?
8. Máte pro zajišťování výchovy žáků k ochraně zdraví k dispozici tradiční didaktické materiály, např. nástěnné obrazové materiály, tištěné materiály textové nebo obrazové povahy (učebnice, pracovní listy)?
9. Využíváte aktivně tyto tradiční didaktické materiály?
10. Máte pro zajišťování výchovy žáků k ochraně zdraví k dispozici moderní didaktické materiály, např. počítačové prezentace, filmy, digitální materiály (počítačové programy, CD, DVD)?
11. Využíváte aktivně tyto moderní didaktické materiály?
12. Považujete existující didaktické materiály za vyhovující a relevantní k požadavku utváření kompetencí žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a odpovědnosti za něj a k očekávaným výstupům?
13. Přivítal/a byste nové didaktické materiály?
14. V případě, že ano, jakou formu by didaktické materiály měly mít, resp. jakou formu byste při Vámi zajišťované výuce nejlépe využil/a:
a) digitální/elektronickou (prezentace, výukové programy pro použití na PC na CD nebo DVD nosičích, jak textové, obrazové nebo smíšené)
b) audiovizuální (filmy na videokazetách nebo DVD či jiných médiích)
c) vizuální (nástěnné obrazy, plakáty)
d) vizuálně-prostorovou (3D objekty)
e) tištěnou (učebnice, pomocné, učební texty, pracovní sešity, pracovní listy nebo další tištěné materiály zahrnující textové a/nebo obrazové informace)
f) jinou 
Jakou:
15. Znáte a využíváte jako zdroj informací k zajišťování výchovy ke zdraví http://skoly.vubp.cz/?
16. Uvítal/a byste podporu pro zajišťování výchovy žáků k ochraně zdraví, např. ze strany některého odborného pracoviště pro otázky ochrany zdraví (besedy, exkurze, soutěže, projektové hodiny/dny apod.)?
17. Uvítal/a byste pro svůj osobní rozvoj a pro získání dalších znalostí k výchově žáků k ochraně zdraví např. krátkodobý odborný kurz?
18. Podstoupil/a jste pre- nebo postgraduální přípravu (příp. kurz), která by Vás připravil/a na utváření kompetencí žáků k ochraně zdraví?
19. U jakého organizátora/vzdělavatele?
20. Existují, nebo Vy osobně vnímáte, nějaké překážky nebo bariéry při zajišťování výchovy žáků k ochraně zdraví a jejich bezpečnosti?
21. Pokud ano, uveďte jaké:
22. Jaké by podle Vás měly být podniknuty kroky k podpoře a rozšíření pedagogického působení učitelů při výchově žáků v otázce bezpečnosti, rozvoje a ochrany zdraví a odpovědnosti za něj?
23. Vaše další sdělení, připomínky, návrhy a náměty k šetřené problematice:

Kontakt na Vaši školu: (Nepovinný údaj pro případ následného ověřování didaktických materiálů.)