Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Lidé a roboti při práci

Výtvarná soutěž Lidé a roboti při práci - 8. 1. - 31. 3. 2024

výtvarná soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů
(věková skupina do 16 let)

Přehled vítězů výtvarné soutěže

I. kategorie

  1. místo: Kevin Zelenák, Dětský domov Tachov, Petra Jilemnického 576
  2. místo: Kateřina Nohejlová, ZŠ Dolákova, Praha 8
  3. místo: Adam Farář, ZŠ Dobříš, Komenského 35
  4. místo: Magdaléna Sirůčková, ZŠ Krhanice 149
  5. místo: Jana Chodilová, Dětský domov Boskovice, Štefánikova 2B

II. kategorie

  1. místo: Michal Hanslík, ZŠ Šrámkova, Opava
  2. místo: Ema Hrubešová, ZŠ Sokolovská, Liberec
  3. místo: Zuzana Šidelková, Dětský domov, ZŠ a SŠ Žatec, Pražská 808
  4. místo: Dominika Prachařová, ZŠ Kunice, Na Návsi 60
  5. místo: Daniela Kubná, Dětský domov Opava, Rybí trh 14

Mimořádná cena za invenci a kreativitu

Adam Hruška, Škola Jaroslava Ježka, Praha 1, Loretánská 19

Žáci 28. základní školy Plzeň, Rodinná 39:
Václav Kotlava
Vincent Knoflíček
Lucie Mauelová
Tereza Kudějová
Kateřina Fialová
Sára Senášiová

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Prezentace vítězných příspěvků (pdf; 3,7 MB)

FOTODOKUMENTACE ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ CEN

Fotografie z předání cen

O soutěži

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

8. ledna – 31. března 2024

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zvýšit povědomí o výhodách a rizicích spojených s digitálními technologiemi, poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit je teoreticky a prakticky do celospolečenského úsilí předcházet tak významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovišti vzniknout.

Téma soutěže vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku.

ZADÁNÍ

Učitelé seznámí žáky s novými nebo měnícími se výhodami i riziky, které digitální technologie přinášejí.

Od účastníků soutěže očekáváme výtvarná dílka, která znázorní děti v reálných pozicích nebo situacích, v nichž využívají digitální technologie, jako je např. PC, notebook, mobil, herní konzole, dron, termokamera, brýle k zobrazení virtuální reality, robotické hračky apod. Dále mohou zobrazit své rodiče nebo jiné dospělé v domácnosti nebo na různých pracovištích, kde jim pomáhají digitální technologie, např. robotické vysavače, vozidla bez řidiče (auta, vlaky, metro…), exoskeletony, robotická chapadla, technické roboty apod.

Vítány budou i práce, které dané téma uchopí z humorné či tragikomické stránky. Děti mohou zobrazit jak vtipnou, tak problematickou situaci při používání digitálních technologií. Přivítáme i návrhy piktogramů nebo komiksové obrázky s textem, které budou ukazovat, jak se má správně s digitálními technologiemi zacházet. Opět mohou být poučné i zábavné.

KRITÉRIA SOUTĚŽE

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 6–16 let. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích 6–10 let a 11–16 let.

Ke každému soutěžnímu příspěvku musí být přiložena PŘIHLÁŠKA, s jejímž vyplněním učitelé dětem jistě rádi poradí a pomohou.

Každá škola/dětský domov odešle max. 3 příspěvky z každé kategorie, tj. od 1 subjektu bude přijato nejvýše 6 soutěžních prací.

CENY PRO VÍTĚZE

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6–10 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
Tablet
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada
II. kategorie
11–16 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
Tablet
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada

Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, jejichž žáci se umístili na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 31. březen 2024. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

Seznam přihlášených škol a dětských domovů

DALŠÍ INFORMACE

Podrobné informace k organizaci a průběhu soutěže jsou dostupné v souboru Propozice k soutěži.

Jakékoliv další informace k organizaci soutěže i k danému tématu jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Kontaktní osoba:
Mgr. Taťána Králová, e-mail: kralova@vubp.cz

SEZNAM DŮLEŽITÝCH DOKUMENTŮ

Propozice k soutěži (pdf; 665 kB)

Instruktážní materiál (pdf; 1,8 MB)

Galerie obrázků k inspiraci (pdf; 3,5 MB)

Video Napo a… roboti při práci

PŘIHLÁŠKA (pdf; 1,9 MB)

Tiskové zprávy

PŘEHLED ČLÁNKŮ V MÉDIÍCH

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Stěžejní veřejná výzkumná instituce, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, v rámci vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.
ZÁŠTITA SOUTĚŽE Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.
PARTNEŘI SOUTĚŽE

Evropská agentura pro BOZP
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je informační agenturou Evropské unie.
Agentura usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější – ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit pracovní podmínky v Evropě prosazuje kulturu prevence rizik. Připravuje, shromažďuje a poskytuje spolehlivé informace, analýzy a nástroje s cílem rozvíjet znalosti, zvyšovat povědomí a vyměňovat si informace a správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které slouží potřebám všech zainteresovaných v oblasti BOZP. Národním kontaktním místem EU-OSHA v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Státní úřad inspekce práce
Správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Hlavní náplní práce úřadu je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů. V případě zjištění nedostatků je úřad oprávněn vyžadovat jejich odstranění a ukládat pokuty. Zaměřuje se na prevenci negativních jevů (pracovní úrazy, nemoci z povolání apod.) a usiluje o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů.

Českomoravská konfederace odborových svazů
Největší odborová centrála v ČR sdružující 32 odborových svazů. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

CERVA Group a.s.
Společnost CERVA Group vyvíjí, vyrábí a prodává pracovní oděvy a osobní ochranné prostředky. Skupina CERVA věnuje velkou pozornost vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, podpoře a edukaci uživatelů v používání správných osobních ochranných pracovních prostředků, které poskytují maximální bezpečnost. Tím přispívá ke zvýšení ochrany toho nejdůležitějšího, co vůbec můžeme mít – lidského zdraví.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

BOZPinfo.cz

BOZPprofi.cz

Bezpečnost a hygiena práce

Správce webu