Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

pod záštitou

Ministerstva práce a sociálních věcí

a ve spolupráci s

Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů
(věková skupina do 16 let)

Nenič si tělo

Soutěž Nenič si tělo - 10. 1. - 31. 3. 2022

O soutěži

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

10. ledna – 31. března 2022

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou muskuloskeletálních poruch (MSD), poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit ji teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí, jak vzniku muskuloskeletálních onemocnění čelit.

ZADÁNÍ

S využitím příloh 1 a 2 seznámí učitelé žáky s tématem obtíží a onemocnění pohybového aparátu, s jejich příčinami, projevy a prevencí.

  • Od malých umělců očekáváme výtvarná dílka, která znázorní děti i dospělé (ekonomicky aktivní i neaktivní) v reálných pozicích a/nebo situacích, v nichž si evidentně namáhají a poškozují jak svalově kosterní aparát, tak zdraví obecně.
  • Vítány budou i práce, které dané téma uchopí z  humorné/komické či tragikomické stránky – k čemu může dojít vlivem dlouhodobé námahy a vykonávání práce v nevhodných/nesprávných nebo problematických pozicích a/nebo situacích (např. člověk zavalený sesunutými krabicemi, hrbatý člověk, člověk s deformovanou/zkřivenou nohou, rukou nebo některými prsty, člověk se zvětšeným nebo zdeformovaným chodidlem nebo s jinou viditelnou deformací z přetížení některých částí těla v důsledku dlouhodobě a/nebo opakovaně vykonávaných pohybů - člověk s jednou rukou delší než druhou, želvím krkem, vykrouceným krkem, apod.).
  • Přivítáme i dětmi navržené piktogramy nebo obrazové tabulky – s vloženým textem i bez textu, které budou ukazovat správnou praxi nebo k ní vybízet. Opět mohou být poučné nebo zábavné a vtipné.

KRITÉRIA SOUTĚŽE

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 616 let. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích 610 let a 1116 let.

Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU (Příloha 3), s jejímž vyplněním učitelé dětem jistě rádi poradí a pomohou.

Každá škola/dětský domov odešle max. 3 příspěvky z každé kategorie, tj. od 1 subjektu bude přijato nejvýše 6 soutěžních prací.

CENY PRO VÍTĚZE

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
I. kategorie
6–10 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada
II. kategorie
11–16 let
Tablet PC
Malířská sada
Mobilní telefon
Malířská sada
E-book čtečka
Malířská sada
Malířská sada Malířská sada

Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, jejichž žáci se umístili na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

UZÁVĚRKA

Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 31. březen 2022. Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do soutěže zařazeny.

DALŠÍ INFORMACE

Podrobné informace k organizaci a průběhu soutěže jsou dostupné v souboru Propozice k soutěži.

Jakékoliv další informace k organizaci soutěže i k danému tématu jsou připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Kontaktní osoba:
Eva Franceová, Tel.: 224 015 889, e-mail: vytvarna-soutez@vubp-praha.cz

SEZNAM VŠECH DŮLEŽITÝCH DOKUMENTŮ

Tisková zpráva

Správce webu