Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

O naší stránce

Vítáme Vás

na specializované webové stránce, kterou vytvořil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., s cílem poskytnout pomoc při:

  • zajišťování bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a
  • vzdělávání a výchově dětí a mladých lidí v oblasti prevence rizik, prevence úrazů, ochrany zdraví a osobní bezpečnosti, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech souvisejících s prací.

Učitelům všech vzdělávacích stupňů  nabízí naše stránka orientaci v problematice bezpečnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání a výchově a činnostech s tím přímo souvisejících, a dále v problematice protiúrazové prevence. Pedagogové zde najdou příslušné právní předpisy nebo užitečné odkazy. Zejména učitelům základního, gymnaziálního nebo odborného vzdělávání jsou určeny metodické pokyny, informační, metodické, didaktické a další materiály pro efektivní naplňování cílů vzdělávání při výchově k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování dětí a mládeže a pro rozšíření znalostí a kompetencí učitelů k ochraně zdraví mladé generace.

Stránka oslovuje také děti, žáky i studenty a jejich rodiče. I oni zde mohou čerpat informace a rady pro rozvoj osobnosti, seznamovat se se zásadami správného chování a jednání a získávat potřebné povědomí a přehled o tom, co v běžném i pracovním životě představuje riziko ohrožení zdraví, jak se riziku vyhnout a jak předcházet poraněním, úrazům nebo jiným zdravotním poškozením.

Podle odborníků na veřejné zdraví jsou úrazy největším problémem dětského a teenagerského věku. U dětí a dospívajících jsou na prvním místě v příčinách úmrtí a na druhém místě v příčinách nemocnosti. Jejich zákeřnost spočívá hlavně v tom, že nejvíce ohrožují osoby mladé a zdravé. Ve světě práce, na niž se během počátečního vzdělávání lidé připravují, jsou mladiství (osoby do 18 let věku) a mladí zaměstnanci do 26 let věku nejohroženější skupinou pracovníků. Je u nich minimálně o 50 % vyšší pravděpodobnost zranění při práci než u starších lidí.

Mladí lidé logicky nemají tolik zkušeností, jsou fyzicky i psychicky nevyspělí, ale především nevěnují dostatečnou pozornost rizikům, kterým musí čelit. Riziko vzniku úrazu úzce souvisí s chováním, které je určováno řadou faktorů. Souvisí však také s výchovou a vzděláváním v oblasti prevence rizik a úrazů, která, aby byla efektivní, musí být pevnou součástí edukačního působení od nejútlejšího věku. Neznalost, nesprávné návyky, podceňování nebo špatný odhad rizika nebo jen frajerství může způsobit závažné a nevratné škody na lidských životech. Dnes, v době rozmachu adrenalinových aktivit a odvážných a neohrozitelných akčních hrdinů, se kterými se mládež ztotožňuje nebo v nich hledá svůj vzor, nepozbývá tato potřeba aktuálnosti.

Správce webu