Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Upozorňujeme

14. 5. 2024 – Dnes převzali v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR diplomy a ceny autoři nejlepších prací zaslaných do výtvarné soutěže Lidé a roboti při práci. Přehled vítězů, fotodokumentace ze slavnostního předávání cen, tiskové zprávy a další sdělení jsou dostupné na stránce soutěže. Všem oceněným blahopřejeme.

10. 5. 2024 – Dovolujeme si Vás pozvat na Veletrh vědy (31. května–1. června 2024) na Výstavišti v pražských Letňanech do společného stánku Evropské agentury pro BOZP, Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práceVýzkumného ústavu bezpečnosti práce. Návštěvníci se zde seznámí se sympatickým nešikou jménem Napo, který je hlavním hrdinou filmů s tématy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v běžném životě. Filmy s NAPO budou promítány po celou dobu trvání veletrhu a návštěvníci mohou získat vybrané filmy na DVD, dále i informační materiály a propagační předměty. Pro děti, mládež a jejich doprovod je připraveno poučení o potřebě ochrany zdraví a bezpečného chování, a to formou her, kvízů a křížovek. Vystavovatelé si pro návštěvníky stánku připravili ukázky školení BOZP prostřednictvím virtuální reality.
Najdete nás v hale č. 6. Těšíme se na setkání s Vámi.

27. 3. 2024 – Osvětová kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání pokračuje i ve šk. roce 2024/2025. Školy s nabídkou učňovských oborů zedník, zednické práce, stavební práce, montér suchých staveb, tesař, truhlář, elektrikář, instalatér a malíř mohou do 30. září požádat o uspořádání bezplatného semináře na téma BOZP pro žáky posledních ročníků. Ti mohou posléze soutěžit ve znalostech a dovednostech o hodnotné ceny. Více o kampani a detailech nového ročníku.

8. 1. 2024 - Dnes odstartovala dětská výtvarná soutěž Lidé a roboti při práci. Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zvýšit povědomí o výhodách a rizicích spojených s digitálními technologiemi a poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých. Více informací o soutěži, včetně instruktážních materiálů pro učitele a přihlašovacího formuláře, je možné najít na stránce soutěže.

27. 9. 2023 - Webová stránka BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ pro žáky a učitele středních odborných škol a učilišť byla rozšířena o vzdělávací obor zemědělství. Zemědělství nabízí základní informace o BOZP a rizicích práce a pracovního prostředí pro zaměstnance, OSVČ a pro zaměstnavatele. Obsah stránek je rozdělen na:

Doplnění nového oboru přispěje k rozšíření osvětového záběru kampaně na další skupinu učňů a žáků středních škol.

20. 7. 2023 - Podívejte se na záznam odborného semináře BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY A DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, který se konal 21.6.2023, na Youtube.

Máme pro Vás i prezentace, které byly součástí semináře:

Můžete si přečíst i odpověď na dotaz z chatu, která už nestihla v rámci semináře zaznít.

27. 6. 2023 - Státní zdravotní ústav připomíná několik jednoduchých pravidel pro předcházení úrazům u dětí v krátkém videu na stránce Mluvme s dětmi o rizicích úrazů, chvilka prevence může předejít zraněním.

8. 6. 2023 - Přihlaste se na on-line odborný seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY A DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, který pořádá Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) 21. 6. 2023 od 9:30.
Cílem odborného on-line semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se ochrany zdraví ve školství z pohledu legislativy a duálního vzdělávání.
Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ zahrnuje seminář přednášky na tato témata:

  • Legislativa BOZP v oblasti školství
  • Nové možnosti vzdělávání (duální vzdělávání)
  • Praxe BOZ/BOZP ve školství a možná rizika
  • Úrazy ve školách, jejich odškodňování a pojistné krytí odpovědnosti za ně

PDF icon Pozvánka
PDF icon Program
On-line přihláška

29. 5. 2023 - Osvětová kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání pokračuje i ve šk. roce 2023/2024. Školy s nabídkou učňovských oborů zedník, zednické práce, stavební práce, montér suchých staveb, tesař, truhlář, elektrikář, instalatér a malíř mohou do 30. září požádat o uspořádání bezplatného semináře na téma BOZP pro žáky posledních ročníků. Ti mohou posléze soutěžit ve znalostech a dovednostech o hodnotné ceny. Více o kampani a detailech nového ročníku.

24. 5. 2023 – Navštivte ve dnech 8.–10. června 2023 Veletrh vědy na Výstavišti v pražských Letňanech. Přibližuje vědu a výzkum z různých oblastí v poutavé a zábavně formě a je zejména určen dětem a mládeži. Návštěvníci společného stánku EU-OSHA, MPSV, SÚIP a VÚBP se mohou těšit na kvízy, křížovky a hry na téma bezpečnost a ochrana zdraví. Promítány budou animované filmy a opět nabídneme informace o vzdělávacích modulech pro 1. stupeň ZŠ Napo pro učitele. Najdete nás v hale č. 6.

28. 4. 2023 – Jak je to s pracovnělékařskými prohlídkami mladistvých před vznikem pracovního poměru nebo před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, vč. tzv. brigád? Podle § 247 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vstupní lékařskou prohlídku mladistvých a dalších zaměstnanců zajistit vždy před vznikem pracovního poměru, dále před převedením na jinou práci a pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Pracovníci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vč. mladistvých, musí na vstupní prohlídku pouze v případech uvedených v § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně odst. 1b2), když by měli vykonávat práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcími právními předpisy (vyhl. č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo jiné právní předpisy viz § 60 zák. č. 373/2011 Sb.); zaměstnavatel může též vstupní lékařskou prohlídku mladistvých a ostatních zaměstnanců vyžadovat, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou.

28. 4. 2023 – Výběr článků na téma bezpečného zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi ve školách a při mimoškolní činnosti: Nové legislativní změny týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, Kritéria a požadavky na bezpečné a didakticky ověřené postupy pro provádění chemických pokusů ve školách a při mimoškolní činnosti, Požadavky na laboratoře a jejich vybavení, Podmínky pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, Skladování chemických látek a chemických směsí v laboratořích, Bezpečnost dětí při provádění chemických experimentů ve škole a při mimoškolní činnosti.

26. 1. 2023 – Finále soutěže o BOZP prověřilo znalosti učňů vybraných stavebních oborů o rizicích práce, na kterou se v rámci školního vzdělávání připravují, o rizicích prostředí staveb a stavenišť a o související ochraně zdraví. Soutěž uspořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tři nejlepší si odnesli hodnotné ceny. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě nebo navštivte stránku kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ.

16. 1. 2023 – K datu 1. ledna 2023 vešla v účinnost novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.  Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod číslem 452/2022 Sb. Vedle jiných změn přináší vyhláška také změny v lékařských prohlídkách v souvislosti s praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou. Aktuálně platný text vyhlášky č. 79/2013 Sb. vč. příloh s barevně vyznačenými změnami, které přinesla vyhláška č. 452/2022 Sb. k datu účinnosti 1. 1. 2023, můžete najít na https://www.bozp.cz/download/PLP_2013.pdf.

11. 10. 2022 – Od 11. října 2022 nabývá účinnosti vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška mění hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu v učebnách, šatnách, sprchách a v dalších prostorách škol a jiných zařízení pro výchovu a vzdělávání nebo provozoven pro výchovu a vzdělávání. Mění také požadavky na větrání v učebnách, šatnách na chodbách a v dalších prostorách zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Předpis byl vyhlášen v částce 140 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 11. října 2022. Původní texty obou vyhlášek, texty jednotlivých změnových předpisů a podobu aktuálního znění k uvedenému datu účinnosti lze najít na stránce Zákonyprolidi.cz.

11. 10. 2022 – Od 11. října 2022 (s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 až 6, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024) nabývá účinnosti nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení zejm. mění minimální i maximální teplotu na pracovištích/pro různé třídy práce. Předpis byl vyhlášen v částce 140 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 11. října 2022. Celý text nařízení vlády v platném znění lze najít na stránce Zákonyprolidi.cz.

11. 10. 2022 – S účinností od 12. října 2022 se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, a vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. Změnový předpis k oběma vyhláškám najdete v částce 140 Sbírky zákonů ČR. Původní texty vyhlášek, texty jednotlivých změnových předpisů a podobu jejich aktuálního znění k uvedenému datu účinnosti lze najít na stránce Zákonyprolidi.cz.

20. 9. 2022 – Jakou odbornost potřebují podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, učitelé fyziky pro výuku ve škole a provádění pokusů ve výuce? Odpověď odborníka najdete na webu BOZPinfo.cz.

1. 9. 2022 – Osvětová kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání pokračuje i ve šk. roce 2022/2023. Školy s nabídkou učňovských oborů zedník, zednické práce, stavební práce, montér suchých staveb, tesař, truhlář, elektrikář, instalatér a malíř mohou do 15. září požádat o uspořádání bezplatného semináře na téma BOZP pro žáky posledních ročníků. Ti mohou posléze soutěžit ve znalostech a dovednostech o hodnotné ceny. Více o kampani a detailech nového ročníku.

1. 9. 2022 – Nejen pro další ročník kampaně Bezpečně do prvního zaměstnání, ale i pro nezapojené střední odborné školy byla zaktualizována a tematicky rozšířena příručka pro žáky stavebních a dalších technických oborů středních odborných škol a učilišť s názvem BOZP ve stavebnictví.

12. 8. 2022 – Praktické informace, rady, inspirace a podpůrné materiály pro ředitele škol, učitele a pro rodiče na portálu EDU.cz, jak ošetřit duševní zdraví své i žáků a kam se obrátit pro pomoc.

12. 8. 2022 – Proaktivní zapojení škol do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) může podpořit předcházení muskuloskeletálním poruchám. Jak mohou školy přispět k včasné a dlouhodobé prevenci svalově kosterních obtíží a nemocí u žáků i zaměstnanců, uvádí dokument Evropské agentury pro BOZP Lepší školství díky podpoře muskuloskeletálního zdraví. K dispozici jsou i další inspirativní evropské postupy pro prevenci muskuloskeletálních poruch a dobré fyzické zdraví ve školách.

19. 7. 2022 – Na webu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) najdou učitelé, vychovatelé, rodiče, děti, mládež a další zájemci ke stažení plakáty, publikace a další tiskoviny na téma škola a zdraví (mezi nimi, např. Jak vybrat školní brašnu, Sedíme zdravě, Aby pes nekousl aj.), na téma prevence úrazů (např. Prevence dětských úrazů v domácnostech, Přecházejte bez rizika aj.) nebo na téma ochrana zdraví při práci a při rozličných pracovních činnostech (např. Děti a dospělí před obrazovkou, Chraň si záda při manipulaci s břemeny, prevence poškození kůže při práci s chemickými prostředky v domácnosti, nebo Chraňte svůj sluch). Vedle tiskovin jsou v nabídce zdravotně výchovných materiálů SZÚ také audiospoty, spoty nebo vzdělávací videa k ochraně zdraví, podpoře zdraví a k prevenci úrazů pro různé cílové skupiny.

30. 6. 2022 – V balíčku digitálních učebních materiálů k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro střední odborné školy a pro zájemce ze škol poskytujících gymnaziální, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání došlo k další aktualizaci výkladového souboru k tématu Právní předpisy BOZP, a to v návaznosti na předpisy účinné od 1. července 2022 nebo zrušené právní předpisy.

8. 6. 2022 – Dnes převzali v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR diplomy a ceny autoři nejlepších prací zaslaných do výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO. Přehled vítězů, fotodokumentace ze slavnostního předávání cen, tiskové zprávy a další sdělení jsou dostupné na stránce soutěže. Všem oceněným blahopřejeme.

6. 5. 2022 - V balíčku digitálních učebních materiálů k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví určenému základním školám, víceletým a čtyřletým gymnáziím a dalším školám došlo k výměně výkladového souboru a pracovních listů k tématu Syndrom karpálního tunelu není nadávka. Využijte aktualizované materiály pro poučení o zdravé práci s ICT.

27. 4. 2022 – Množství zdařilých příspěvků do výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO nás inspirovalo k vytvoření online pexesa. Stáhnout, vytisknout, rozstříhat a zahrát si můžete také klasické pexeso pro dva hráče. Přejeme hezký zážitek ze hry.

19. 4. 2022 – Podařilo se, hodnotící komise vybrala nejzdařilejší práce zaslané do výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO. Celkem bylo organizátorovi doručeno 249 výtvarných prací ze 70 škol. Na úspěšné autory čekají hodnotné ceny. Ocenění tvůrci si je budou moci za doprovodu svých učitelů a rodičů převzít v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 8. června 2022.

14. 3. 2022 – V balíčku digitálních učebních materiálů k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci určenému středním odborným školám, dalším středním školám, ale i vyšším stupňům škol, došlo k aktualizaci a výměně výkladových souborů k tématům Právní předpisy BOZP a Zaměstnávání žen a mladistvých a ochrana jejich zdraví při práci.

14. 3. 2022 – Instruktážní materiály k prevenci rizik a úrazů budoucí pracovní síly pro učitele ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií byly doplněny o další téma. Využít je mohou též učitelé vyšších stupňů škol.

17. 2. 2022 – V balíčku digitálních učebních materiálů k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví určenému základním školám, víceletým a čtyřletým gymnáziím a dalším školám došlo k výměně výkladového souboru k tématu Aby záda nebolela. Seznamte se s aktualizovanou prezentací a poučte své žáky.

1. 2. 2022 – Finále soutěže o BOZP prověřilo znalosti učňů vybraných stavebních oborů o rizicích práce, na kterou se v rámci školního vzdělávání připravují, o rizicích prostředí staveb a stavenišť a o související ochraně zdraví. Soutěž uspořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tři nejlepší si odnesli hodnotné ceny. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě nebo navštivte stránku kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ.

25. 1. 2022 – Fotbal bývá častou součástí výuky tělesné výchovy na školách všech stupňů. I přes veškerou opatrnost se může stát zdrojem poranění a úrazů. Zde mohou učitelé, trenéři a také rodiče teprve začínajících fotbalistů najít poučení i dobré rady, jak z fotbalu udělat co nejbezpečnější hru. Malí hráči si spolu se sourozenci, kamarády nebo rodiči mohou zahrát fotbalové pexeso (online formát nebo verze ke stažení).

10. 1. 2022 – Dnes startuje výtvarná soutěž pro žáky základních škol a děti z dětských domovů s názvem NENIČ SI TĚLO! Jejím cílem je seznámit nejmladší generaci s problematikou muskuloskeletálních onemocnění, poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit ji teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí, jak vzniku těchto nemocí předcházet. Více informací o netradičně pojaté výchově školní mládeže ke zdraví a o získávání příslušných kompetencí je možné získat na stránce soutěže.

10. 1. 2022 - Přehled našich soutěží pro děti a mládež

24. 8. 2021 – Příručka pro žáky stavebních a dalších technických oborů středních odborných škol a učilišť s názvem BOZP ve stavebnictví je pomůckou pro učitele i žáky ohledně kompetencí k BOZP pro tento vysoce rizikový sektor NH s významným výskytem pracovních a smrtelných pracovních úrazů. Příručku vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., v rámci pilotního ročníku kampaně Bezpečně do prvního zaměstnání.

17. 8. 2021 – Ke zvýšení rozsahu pohybových aktivit žáků v jejich denním školním režimu, zpracovala Česká školní inspekce metodické doporučení, které může příznivě přispět ke zdravotní kondici dětí a k zlepšení jejich psychické pohody a duševního zdraví.

3. 8. 2021 – Nedávno provedená případová studie EU-OSHA se zaměřila na příčiny vzniku poruch pohybového aparátu učitelů mateřských škol a předškolních dětí a zkoumala účinky možných ergonomických opatření. Navržená opatření z okruhu eliminace nepřirozených poloh a pohybů, ergonomicky vhodného nábytku aj. lze chápat jako tzv. správnou praxi.

12. 4. 2021 – Program České asociace paraplegiků s názvem BanalFatal! řeší primární prevenci rizikového chování a představuje netradiční a zajímavou možnost výchovy žáků ke zdraví. Program je určen pro žáky 2. stupně základních škol a zaměřuje se na prevenci úrazů páteře a poškození míchy. Školy si mohou domluvit semináře nebo využít edukativní videa jak ke kampani BanalFatal! s hercem Hynkem Čermákem, tak k dalším kampaním, věnovaným problematice pádů při jízdě na kole, skoků do vody, pádů ze stromu nebo nebezpečí úrazů na sjezdovkách.

18. 3. 2021 – Výuka na dálku je ve všech svých podobách náročná pro všechny zúčastněné a narušuje duševní pohodu a zdraví dětí, rodičů a pedagogů. MŠMT v metodickém doporučení pro školy s názvem Distanční výuka a duševní zdraví radí, jak podporovat duševní zdraví žáků i pracovníků škol a školských zařízení. Materiál je dostupný z komunitního portálu pro vzdělávání EDU.CZ.

23. 2. 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Koncepci přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v regionálním školství ČRPřehled opatření pro období 2021 – 2023. Oba materiály jsou dostupné z webu ministerstva.

2. 2. 2021 – Za pomoci zábavných úkolů k tématu prevence muskuloskeletálních onemocnění z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., se mohou žáci základního a středního stupně vzdělávání poučit o ochraně zdraví při práci s ICT. Prevence syndromu karpálního tunelu a jiných muskuloskeletálních onemocnění je aktuální zejména v době distanční výuky, kdy žáci tráví při práci s počítači, notebooky a dalšími informačními a komunikačními technologiemi výrazně více času, než při prezenční výuce.

30. 11. 2020 – Edukační materiály VÚBP k výchově k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví žáků a studentů jsou nyní také součástí katalogu EMA. Všechny materiály partnera jsou dostupné z této části katalogu.

4. 11. 2020 – Mimořádná spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, České školní inspekce a dalších významných subjektů s působností v oblasti bezpečnosti práce vyústila do vytvoření webové stránky BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. Web je určen na podporu utváření a zvyšování kompetencí žáků odborného vzdělávání k BOZP. Současně bude jedním z nástrojů stejnojmenné osvětové kampaně ke zvýšení znalostí středoškolské mládeže o BOZP.

3. 7. 2020 – Základním školám, víceletým a čtyřletým gymnáziím, ale i dalším středním školám jsou určeny průběžně revidované a aktualizované digitální učební materiály k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví.

30. 6. 2020 – Středním odborným školám a učilištím i čtyřletým a víceletým gymnáziím jsou určeny průběžně revidované a aktualizované digitální učební materiály k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

26. 2. 2020 – Povinnost školy poskytnout žákům OOPP vyjádření odborníka na oborovém portálu BOZPinfo

31. 10. 2019 – Na portálu BOZPinfo najdete prezentace z 5. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019, která se konala 22. května 2019 v Poslanecké sněmovně PČR.

26. 6. 2019 – Příručka České společnosti chemické pro učitele „Použití chemických látek ve výuce a při volnočasových aktivitách žáků

10. 12. 2018 – NAPO pro učitele (online výukové nástroje na podporu výchovy žáků základních škol)

31. 10. 2018 – Především žákům středního stupně vzdělávání, ale i jejich učitelům, je určena interaktivní příručka „BOZP! Skvělá myšlenka“. Příručka je vhodná k seznamování s problematikou BOZP a k utváření a rozvíjejí klíčových kompetencí žáků k odpovědnosti za zdraví, ochranu zdraví a kvalitu pracovního a osobního života, a odborných kompetencí budoucí pracovní síly k BOZP.

2. 10. 2018 - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., doporučuje školám připravujícím budoucí zedníky, tesaře, klempíře, pokrývače, instalatéry, mechaniky plynových zařízení, truhláře, kominíky a strojní mechaniky e-učebnice, které zahrnují otázku utváření odborných kompetencí žáků a pozdějších absolventů SOV k bezpečností a ochraně zdraví při práci.

4. 9. 2018 - Za pomoci zábavných úkolů k tématu nebezpečných chemických látek se mohou předškoláci, žáci a studenti všech stupňů škol i dospělí poučit o bezpečném zacházení s chemikáliemi a obecně o potřebě ochrany zdraví a bezpečného chování. Hry, kvízy a křížovky, které zpracoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., lze využít také ve vyučovacích hodinách (především na 1. a 2. stupni ZŠ nebo na gymnáziích).

Správce webu