Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Instruktážní materiály k prevenci rizik a úrazů budoucí pracovní síly

Svět práce je žákům základních a středních škol lidem prozatím vzdálen, ale i z nynější mladé generace budou jednou pracující, absolventi středních škol možná hned po složení závěrečných zkoušek nebo maturity do svého prvního zaměstnání nastoupí. Je obecně známo, že největším problémem dětského a teenagerského věku jsou úrazy. Mladí lidé jsou fyzicky i psychicky nevyspělí a obvykle nevěnují rizikům dostatečnou pozornost. Přičteme-li neznalost, nesprávné návyky, podceňování nebo špatný odhad rizika, vyhledávání adrenalinové zábavy a sportu nebo jen frajerství, je jasné, že výchova a vzdělávání v této oblasti musí být součástí výchovy dětí a mládeže k rozvoji a ochraně zdraví a k vlastní odpovědnosti za zdraví svoje i druhých.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., se od r. 2001 zapojuje do úsilí za zvyšování povědomí žáků o bezpečném chování doma, při pracovních činnostech (ať už jde o mimoškolní zájmovou činnost žáků nebo o vyučovací předmět) a bezpečné chování při práci, které se logicky více dotýká věkové skupiny mládeže připravující se na povolání. Mladí lidé, resp. mladí zaměstnanci do 26 let věku, kteří nemají tolik zkušeností, jsou v pracovním světě nejohroženější skupinou pracovníků. Je u nich minimálně o 50 % vyšší pravděpodobnost zranění při práci než u jejich starších kolegů. Zvolil k tomu cestu celostátních převážně umělecky zaměřených soutěží.

Zájem škol a jejich stále početnější účast v soutěžích na rozličná témata z oblasti ochrany zdraví před rizikovým chováním, před riziky při provádění zájmových pracovní činností i před riziky z práce jako ekonomicky závislé činnosti ukazuje, že takovou součinnost při vybavování žáků relevantními klíčovými kompetencemi vítají. Součástí "soutěžních balíčků" poskytovaných školám jsou také instruktážní materiály pro pedagogy. Níže najdou učitelé základních škol, gymnázií a středních odborných škol a žáci především středních škol, vč. žáků vyšších stupňů víceletých gymnázií, soubor některých digitálně dostupných instruktážních materiálů, které lze zhodnotit v běžné výuce nebo v osobním rozvoji žáka bez přímé vazby na tu kterou soutěž nebo bez nutnosti účasti v soutěži.

Vybrané instruktážní materiály k prevenci rizik a úrazů budoucí pracovní síly

2022 Nenič si tělo (pdf; 638 kB)
(onemocnění svalově kosterní soustavy/pohybového aparátu: příčiny - přetěžování, nesprávný sed či postoj, nesprávně prováděná činnost, neergonomický přístup; důsledky - bolest zad a další potíže či onemocnění; prevence)
2019 (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE (pdf; 1,3 MB)
(nebezpečné chemické látky: škodlivé účinky, rizika, která představují pro zdraví člověka, potřeba správného chování)

2017

Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého (pdf; 250 kB)
(snadnější práce, zdravější práce, pomocníci zaměstnanců, osobní ochranné prostředky)

2015

Strašák stres (pdf; 531 MB)
(stres, pracovní stres)

2013

BEZPEČNOST V PRÁCI – DEJ ZDRAVÍ ŠANCI! (pdf; 321 kB)
(rizika, příčiny úrazů, příklady)

2011

BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA

  • Téma 2: Elektřina (pdf; 707 kB)
    (elektrický proud, prevence úrazů, bezpečnostní značení – výstražné symboly, první pomoc)

2009

DEJ NA SEBE POZOR, MAMI, DEJ NA SEBE POZOR, TATI! (pdf; 1,2 MB)
(rizika, nebezpečí, osobní ochranné prostředky, bezpečnostní značení – symboly zákazu)

Správce webu