Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Digitální učební materiály k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Téma Výklad, prezentace tématu Pracovní listy Určení
zadání řešení (cílová skupina)
Co bych měl vědět o BOZP a proč ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF vyšší sekundární odborné vzdělávání:
střední odborné školy a učiliště, konzervatoře
&
vyšší sekundární všeobecné vzdělávání:
vyšší stupeň víceletých gymnázií; čtyřletá gymnázia
Práva a povinnosti zaměstnanců ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Zaměstnávání žen a mladistvých a ochrana jejich zdraví při práci ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Právní předpisy BOZP ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Dívej se, vyhodnocuj a komunikuj ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Mám problém, zastane se mě někdo? ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Úloha vedoucích zaměstnanců z hlediska BOZP ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF

Digitální učební materiály (DUM) k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byly vytvořeny v rámci projektu TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, řešeném v období 6/2018 až 6/2020 Výzkumným ústavem bezpečnosti práce za finanční podpory Technologické agentury ČR v programu BETA2. Zde zveřejněné digitální učební materiály přispívají k vytváření předpokladů pro kvalitní profesní a zaměstnanecké vztahy a volbě pracovního režimu zaměstnance s důrazem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, a to zejm. u nově nastupujících nebo nezkušených pracovníků.
Na úrovni vícero klíčových kompetencí, jimiž mají disponovat absolventi gymnaziálního a odborného vzdělávání, umožňují DUM:

  • vytvářet si a mít odpovědný vztah ke svému zdraví (uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních);
  • posuzovatreálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky jednání a chování v různých situacích;
  • mít reálnou představu o pracovních a dalších podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky;
  • znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
  • být schopen dodržovat zákony (resp. právní předpisy, technické normy a další standardy).

Na úrovni odborných kompetencí k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), které se očekávají od absolventů odborného vzdělávání, pomáhají DUM:

  • umět chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků;
  • znát a být schopni dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • znát a umět uplatňovat zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví;
  • poznat systém péče o zdraví pracujících.

Obsah DUM není diferencován vůči uvedenému stupni vzdělání, a je tudíž výhradně na učitelích, jak s ním vůči té které cílové skupině naloží, a v jaké vzdělávací nebo průřezové oblasti, tématu či vzdělávacím oboru výuku uskuteční.

Obsah DUM není zakonzervován v čase, naopak digitální učební materiály jsou původcem průběžně prověřovány a aktualizovány. Údaj o aktualizaci (pokud k ní bylo nutné přistoupit) je uveden vždy na prvním snímku výkladového souboru a promítá se rovněž do pracovních listů.
Správce webu