Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Informační a osvětové materiály k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Digitální učební materiály k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví

 

Téma Výklad, prezentace tématu Pracovní listy Určení
zadání řešení (cílová skupina)
Aby škola byla bezpečné místo ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Bezpečnost za branami školy ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Bezpečně s nebezpečnými látkami ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání (druhý stupeň), gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Aby záda nebolela ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Syndrom karpálního tunelu není nadávka ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Slyším, slyšíš, slyšíme? ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání (druhý stupeň), gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Když nepozornost zabíjí ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání (druhý stupeň), gymnaziální vzdělávání, odborné vzdělávání
Staveniště není hřiště ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF základní vzdělávání, nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Projekt TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví si stanovil za cíl pomoci učitelům různých druhů a typů škol na různých stupních vzdělávání reagovat na požadavky rámcových vzdělávacích programů týkající se naplňování podmínek pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy, a současně pro realizaci vzdělávání, které vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a odpovědnosti za něj.

V souladu s příslušnými sociálními a personálními, a příp. i dalšími klíčovými kompetencemi, které mají žáci během vzdělávání získat, pomáhají výše uvedené digitální učební materiály:

  • vytvářet u žáků odpovědný vztah ke svému zdraví (poznávat životní hodnoty související se zdravím, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a zdraví a spoluodpovědnost za život a zdraví ostatních),
  • formovat další odpovídající postoje související se zdravím, a
  • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví.

Obsah DUM není diferencován vůči uvedenému stupni vzdělání, a je tudíž výhradně na učitelích, jak s ním vůči té které cílové skupině naloží, a v jaké vzdělávací nebo průřezové oblasti, tématu či vzdělávacím oboru výuku uskuteční.

Digitální učební materiály k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zpracoval kolektiv autorů z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., v rámci projektu TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření (TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví).

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 564 ze dne 30. 7. 2019 a je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Poskytovatel finančních prostředků: Technologická agentura ČR.

Správce webu