Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Upozorňujeme

19. 7. 2022 – Na webu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) najdou učitelé, vychovatelé, rodiče, děti, mládež a další zájemci ke stažení plakáty, publikace a další tiskoviny na téma škola a zdraví (mezi nimi, např. Jak vybrat školní brašnu, Sedíme zdravě, Aby pes nekousl aj.), na téma prevence úrazů (např. Prevence dětských úrazů v domácnostech, Přecházejte bez rizika aj.) nebo na téma ochrana zdraví při práci a při rozličných pracovních činnostech (např. Děti a dospělí před obrazovkou, Chraň si záda při manipulaci s břemeny, prevence poškození kůže při práci s chemickými prostředky v domácnosti, nebo Chraňte svůj sluch). Vedle tiskovin jsou v nabídce zdravotně výchovných materiálů SZÚ také audiospoty, spoty nebo vzdělávací videa k ochraně zdraví, podpoře zdraví a k prevenci úrazů pro různé cílové skupiny.

30. 6. 2022 – V balíčku digitálních učebních materiálů k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro střední odborné školy a pro zájemce ze škol poskytujících gymnaziální, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání došlo k další aktualizaci výkladového souboru k tématu Právní předpisy BOZP, a to v návaznosti na předpisy účinné od 1. července 2022 nebo zrušené právní předpisy.

8. 6. 2022 – Dnes převzali v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR diplomy a ceny autoři nejlepších prací zaslaných do výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO. Přehled vítězů, fotodokumentace ze slavnostního předávání cen, tiskové zprávy a další sdělení jsou dostupné na stránce soutěže. Všem oceněným blahopřejeme.

6. 5. 2022 - V balíčku digitálních učebních materiálů k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví určenému základním školám, víceletým a čtyřletým gymnáziím a dalším školám došlo k výměně výkladového souboru a pracovních listů k tématu Syndrom karpálního tunelu není nadávka. Využijte aktualizované materiály pro poučení o zdravé práci s ICT.

27. 4. 2022 – Množství zdařilých příspěvků do výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO nás inspirovalo k vytvoření online pexesa. Stáhnout, vytisknout, rozstříhat a zahrát si můžete také klasické pexeso pro dva hráče. Přejeme hezký zážitek ze hry.

19. 4. 2022 – Podařilo se, hodnotící komise vybrala nejzdařilejší práce zaslané do výtvarné soutěže NENIČ SI TĚLO. Celkem bylo organizátorovi doručeno 249 výtvarných prací ze 70 škol. Na úspěšné autory čekají hodnotné ceny. Ocenění tvůrci si je budou moci za doprovodu svých učitelů a rodičů převzít v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 8. června 2022.

5. 4. 2022 – Navštivte ve dnech 2. – 4. června 2022 Veletrh vědy na Výstavišti v pražských Letňanech. Přibližuje vědu a výzkum z různých oblastí v poutavé a zábavně formě a je zejména určen dětem a mládeži. Výzkumný ústav bezpečnosti práce bude na veletrhu popularizovat téma bezpečnosti a ochrany zdraví. Děti, mládež i dospělí se mohou těšit na kvízy, křížovky a hry na téma přetěžování svalově kosterní soustavy člověka a z toho vznikajících onemocnění. Promítány budou animované filmy a opět nabídneme informace o vzdělávacích modulech pro 1. stupeň ZŠ „Napo pro učitele“. Najdete nás v hale č. 4.

14. 3. 2022 – V balíčku digitálních učebních materiálů k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci určenému středním odborným školám, dalším středním školám, ale i vyšším stupňům škol, došlo k aktualizaci a výměně výkladových souborů k tématům Právní předpisy BOZP a Zaměstnávání žen a mladistvých a ochrana jejich zdraví při práci.

14. 3. 2022 – Instruktážní materiály k prevenci rizik a úrazů budoucí pracovní síly pro učitele ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií byly doplněny o další téma. Využít je mohou též učitelé vyšších stupňů škol.

17. 2. 2022 – V balíčku digitálních učebních materiálů k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví určenému základním školám, víceletým a čtyřletým gymnáziím a dalším školám došlo k výměně výkladového souboru k tématu Aby záda nebolela. Seznamte se s aktualizovanou prezentací a poučte své žáky.

1. 2. 2022 – Finále soutěže o BOZP prověřilo znalosti učňů vybraných stavebních oborů o rizicích práce, na kterou se v rámci školního vzdělávání připravují, o rizicích prostředí staveb a stavenišť a o související ochraně zdraví. Soutěž uspořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tři nejlepší si odnesli hodnotné ceny. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě nebo navštivte stránku kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ.

25. 1. 2022 – Fotbal bývá častou součástí výuky tělesné výchovy na školách všech stupňů. I přes veškerou opatrnost se může stát zdrojem poranění a úrazů. Zde mohou učitelé, trenéři a také rodiče teprve začínajících fotbalistů najít poučení i dobré rady, jak z fotbalu udělat co nejbezpečnější hru. Malí hráči si spolu se sourozenci, kamarády nebo rodiči mohou zahrát fotbalové pexeso (online formát nebo verze ke stažení).

10. 1. 2022 – Dnes startuje výtvarná soutěž pro žáky základních škol a děti z dětských domovů s názvem NENIČ SI TĚLO! Jejím cílem je seznámit nejmladší generaci s problematikou muskuloskeletálních onemocnění, poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých, a zapojit ji teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí, jak vzniku těchto nemocí předcházet. Více informací o netradičně pojaté výchově školní mládeže ke zdraví a o získávání příslušných kompetencí je možné získat na stránce soutěže.

10. 1. 2022 - Přehled našich soutěží pro děti a mládež

7. 10. 2021 – U mladistvých zaměstnanců musí být v rámci zajištění BOZP vždy provedena vstupní pracovnělékařská prohlídka bez ohledu na to, jaký pracovněprávní vztah si se zaměstnavatelem sjednávají. Více k tomuto tématu v článku Je povinná vstupní prohlídka u dohod a u mladistvých?

24. 8. 2021 – Příručka pro žáky stavebních a dalších technických oborů středních odborných škol a učilišť s názvem BOZP ve stavebnictví je pomůckou pro učitele i žáky ohledně kompetencí k BOZP pro tento vysoce rizikový sektor NH s významným výskytem pracovních a smrtelných pracovních úrazů. Příručku vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., v rámci pilotního ročníku kampaně Bezpečně do prvního zaměstnání.

17. 8. 2021 – Ke zvýšení rozsahu pohybových aktivit žáků v jejich denním školním režimu, zpracovala Česká školní inspekce metodické doporučení, které může příznivě přispět ke zdravotní kondici dětí a k zlepšení jejich psychické pohody a duševního zdraví.

3. 8. 2021 – Nedávno provedená případová studie EU-OSHA se zaměřila na příčiny vzniku poruch pohybového aparátu učitelů mateřských škol a předškolních dětí a zkoumala účinky možných ergonomických opatření. Navržená opatření z okruhu eliminace nepřirozených poloh a pohybů, ergonomicky vhodného nábytku aj. lze chápat jako tzv. správnou praxi.

12. 4. 2021 – Program České asociace paraplegiků s názvem BanalFatal! řeší primární prevenci rizikového chování a představuje netradiční a zajímavou možnost výchovy žáků ke zdraví. Program je určen pro žáky 2. stupně základních škol a zaměřuje se na prevenci úrazů páteře a poškození míchy. Školy si mohou domluvit semináře nebo využít edukativní videa jak ke kampani BanalFatal! s hercem Hynkem Čermákem, tak k dalším kampaním, věnovaným problematice pádů při jízdě na kole, skoků do vody, pádů ze stromu nebo nebezpečí úrazů na sjezdovkách.

18. 3. 2021 – Výuka na dálku je ve všech svých podobách náročná pro všechny zúčastněné a narušuje duševní pohodu a zdraví dětí, rodičů a pedagogů. MŠMT v metodickém doporučení pro školy s názvem Distanční výuka a duševní zdraví radí, jak podporovat duševní zdraví žáků i pracovníků škol a školských zařízení. Materiál je dostupný z komunitního portálu pro vzdělávání EDU.CZ.

23. 2. 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Koncepci přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v regionálním školství ČRPřehled opatření pro období 2021 – 2023. Oba materiály jsou dostupné z webu ministerstva.

2. 2. 2021 – Za pomoci zábavných úkolů k tématu prevence muskuloskeletálních onemocnění z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., se mohou žáci základního a středního stupně vzdělávání poučit o ochraně zdraví při práci s ICT. Prevence syndromu karpálního tunelu a jiných muskuloskeletálních onemocnění je aktuální zejména v době distanční výuky, kdy žáci tráví při práci s počítači, notebooky a dalšími informačními a komunikačními technologiemi výrazně více času, než při prezenční výuce.

30. 11. 2020 – Edukační materiály VÚBP k výchově k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví žáků a studentů jsou nyní také součástí katalogu EMA. Všechny materiály partnera jsou dostupné z této části katalogu.

4. 11. 2020 – Mimořádná spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, České školní inspekce a dalších významných subjektů s působností v oblasti bezpečnosti práce vyústila do vytvoření webové stránky BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. Web je určen na podporu utváření a zvyšování kompetencí žáků odborného vzdělávání k BOZP. Současně bude jedním z nástrojů stejnojmenné osvětové kampaně ke zvýšení znalostí středoškolské mládeže o BOZP.

3. 7. 2020 – Základním školám, víceletým a čtyřletým gymnáziím, ale i dalším středním školám jsou určeny průběžně revidované a aktualizované digitální učební materiály k podpoře rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví.

30. 6. 2020 – Středním odborným školám a učilištím i čtyřletým a víceletým gymnáziím jsou určeny průběžně revidované a aktualizované digitální učební materiály k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

26. 2. 2020 – Povinnost školy poskytnout žákům OOPP vyjádření odborníka na oborovém portálu BOZPinfo

31. 10. 2019 – Na portálu BOZPinfo najdete prezentace z 5. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019, která se konala 22. května 2019 v Poslanecké sněmovně PČR.

26. 6. 2019 – Příručka České společnosti chemické pro učitele „Použití chemických látek ve výuce a při volnočasových aktivitách žáků

10. 12. 2018 – NAPO pro učitele (online výukové nástroje na podporu výchovy žáků základních škol)

31. 10. 2018 – Především žákům středního stupně vzdělávání, ale i jejich učitelům, je určena interaktivní příručka „BOZP! Skvělá myšlenka“. Příručka je vhodná k seznamování s problematikou BOZP a k utváření a rozvíjejí klíčových kompetencí žáků k odpovědnosti za zdraví, ochranu zdraví a kvalitu pracovního a osobního života, a odborných kompetencí budoucí pracovní síly k BOZP.

2. 10. 2018 - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., doporučuje školám připravujícím budoucí zedníky, tesaře, klempíře, pokrývače, instalatéry, mechaniky plynových zařízení, truhláře, kominíky a strojní mechaniky e-učebnice, které zahrnují otázku utváření odborných kompetencí žáků a pozdějších absolventů SOV k bezpečností a ochraně zdraví při práci.

4. 9. 2018 - Za pomoci zábavných úkolů k tématu nebezpečných chemických látek se mohou předškoláci, žáci a studenti všech stupňů škol i dospělí poučit o bezpečném zacházení s chemikáliemi a obecně o potřebě ochrany zdraví a bezpečného chování. Hry, kvízy a křížovky, které zpracoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., lze využít také ve vyučovacích hodinách (především na 1. a 2. stupni ZŠ nebo na gymnáziích).

Správce webu