Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování
a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Učitelé - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií

Informační, osvětové a výukové materiály pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a k protiúrazové prevenci dětí a mládeže
Právní předpisy a užitečné odkazy

Digitální učební materiály k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 

Téma Výklad, prezentace tématu Pracovní listy Určení
zadání řešení (cílová skupina)
Co bych měl vědět o BOZP a proč ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF vyšší sekundární odborné vzdělávání:
střední odborné školy a učiliště, konzervatoře
&
vyšší sekundární všeobecné vzdělávání:
vyšší stupeň víceletých gymnázií; čtyřletá gymnázia
Práva a povinnosti zaměstnanců ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Zaměstnávání žen a mladistvých a ochrana jejich zdraví při práci ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Právní předpisy BOZP ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Dívej se, vyhodnocuj a komunikuj ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Mám problém, zastane se mě někdo? ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF
Úloha vedoucích zaměstnanců z hlediska BOZP ikona Powerpoint ikona PDF ikona Word ikona PDF

Projekt TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci si vytýčil za cíl pomoci učitelům realizovat požadavky rámcových vzdělávacích programů na vzdělávání žáků středních škol ve vzdělávací oblasti (gymnázia) či průřezovém tématu (střední odborné vzdělávání) Člověk a svět práce. Výše uvedené digitální učební materiály přispívají k vytváření předpokladů pro kvalitní profesní a zaměstnanecké vztahy a volbě pracovního režimu zohledňujícího lidské zdraví.

Na úrovni vícero klíčových kompetencí, jimiž mají disponovat absolventi gymnaziálního a odborného vzdělávání, umožňují DUM:

  • vytvářet si a mít odpovědný vztah ke svému zdraví (uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních);
  • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky jednání a chování v různých situacích;
  • mít reálnou představu o pracovních a dalších podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky;
  • znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
  • být schopen dodržovat zákony (resp. právní předpisy, technické normy a další standardy).

Na úrovni odborných kompetencí k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), které se očekávají od absolventů odborného vzdělávání, pomáhají DUM:

  • umět chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků;
  • znát a být schopni dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • znát a umět uplatňovat zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví;
  • poznat systém péče o zdraví pracujících.

Digitální učební materiály k podpoře rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zpracoval kolektiv autorů z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., v rámci projektu TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření (TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci).

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 564 ze dne 30. 7. 2019 a je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Poskytovatel finančních prostředků: Technologická agentura ČR.


Správce webu